AWARDS TROPHY 2018

9e BDC Awards Trophy

 


Beste sportliefhebbers,

Het BDC heeft het genoegen u de negende Awards Trophy aan te kondigen die zal plaatsvinden op zaterdag 26 januari 2019 !

Nieuwe plaats : Zaal De Put, Destelheidestraat 66 - 1653 DWORP

In bijlage vindt u het kandidatuurformulier (+ reglement).

Bij vragen of inlichtingen : awards@deafsport.be


Archieven : Awards Trophy 2017 - Awards Trophy 2016 - Awards Trophy 2015 - Awards Trophy 2014  -  Awards Trophy 2013 - Awards Trophy 2012 - Awards Trophy 2011 - Awards Trophy 2010

Reglement kandidaten Awards BDC (BELGIAN DEAF SPORT COMMITTEE)

 1. Gelet op het zeer groot belang van de sport in de huidige samenleving en met het doel de sportbeoefening binnen de BDC aan te moedigen, beslist de BDC ieder jaar een “Awards” uit te reiken aan :
Awards Trophy Men Sportman van het jaar
Awards Trophy Women Sportvrouw van het jaar
Awards Trophy Team Sportteam van het jaar
Awards Trophy U 21 Belofte van het jaar (-21 jaar – geboren na 01.01.1997)
Awards Trophy Senior + 45 Sportsenior van het jaar (+45 jaar - geboren voor 01.01.1973)
Awards Trophy Lifetime Trofee sportcarrière
Awards Trophy Leader Trofee sportleider van het jaar (*)

(*) Bij “sportleider”, behoren alle huidige kandidaten zoals T.D. (Technical Director), lid van een staff (coach, enz.), lid van een sportcommissie, lid van een clubbestuur, scheidsrechter, enz.

 • Voorwaarde is dat zij/hij tijdens het voorbije sportjaar of eerder een uitzonderlijke prestatie tot stand bracht of zich uitzonderlijk verdienstelijk maakten voor de sport.  De Award wordt enkel uitgereikt indien aan deze voorwaarden voldaan is.
 1. Om in aanmerking te komen voor de toekenning van de Awards BDC moet de kandidaat of kandidate :
 • Sport beofenen in individueel of teamverband;
 • van Belgische nationaliteit zijn;
 • lid zijn van het BDC, de D.S.V. of de L.S.F.S. uitgezonderd voor de Awards Trophy Lifetime en U 21;
 • getuigen van goed gedrag.
 1. De beoefende sporten dienen erkend te zijn door de BDC en het I.C.S.D.
 1. De BDC Awards zullen ieder jaar in de loop van de maand januari (4de zaterdag) worden uitgereikt.
 1. BDC zorgt voor trofeeën die aan de laureaat of laureaten worden toegekend.
 1. De Awards wordt toegekend door een Jury aangeduid door het BDC buiten het bestuur van het BDC om.  Alle leden van de Jury zijn stemgerechtigd onder leiding van de juryvoorzitter.  Deze Jury kan zich laten bijstaan door adviseurs die evenwel niet stemgerechtigd zijn.
 1. De juryvoorzitter zal alle documentatie verzamelen en aan de juryleden overmaken, ten einde hen toe te laten zich met kennis van zaken uit te spreken over de diverse ingediende kandidaturen.
 1. De kandidaturen moeten schriftelijk en/of per video voor 31 december middernacht van elk jaar aan de juryvoorzitter worden overgemaakt via email aan awards@deafsport.be.  Zij moeten vergezeld zijn van een nota waarin de loopbaan en de bijzondere prestaties van de kandidaten vermeld worden.  Een oproep tot het stellen van kandidaturen zal openbaar via nieuwsflash van het BDC en aan de sportverenigingen worden verstuurd begin november van elk jaar.  De sportverenigingen en onderwijsinstellingen mogen één of meerdere kandidaten voorstellen.  Individuele kandidaturen zijn eveneens ontvankelijk.
 1. De voorselectie geschiedt in de periode van 5 tot 15 januari bij middel van stemming per rondschrijven of op een eventuele bijeenkomst gericht aan de juryvoorzitter.
 1. Bij de voorselectie kan de Jury slechts geldig beraadslagen indien ¾ van de stemgerechtigde leden antwoorden.  Indien de Jury bij de eerste oproeping niet in getal is om geldig te stemmen, worden de leden bij het schrijven uitgenodigd tot een tweede stemming; hierop zal geldig kunnen beslist worden ongeacht het aantal aanwezige leden.  De juryvoorzitter zal hierop bijgestaan worden door het oudste lid uit de jury.
 1. De Jury houdt een voorselectie om zich uit te spreken over de ontvankelijkheid van de voorgedragen kandidaturen.  Slechts de kandidaten die bij de voorselectie weerhouden worden, komen in aanmerking voor de toekenning van de Awards.  Elk Jurylid beschikt over 1 stem.  De stemming is geheim en de helft van aantal stemmen plus 1 volstaat om de Awards toe te kennen.  Bij staking van stemmen tussen twee kandidaturen wordt overgegaan tot een beslissende stemming bij eenvoudige meerderheid.
 1. Een eventuele finalestemming (max. 3 kandidaten) gebeurt onder dezelfde voorwaarden van punt 9 en 10.
 1. De juryleden verbinden zich tot de volledige geheimhouding van de beraadslagingen en stemmingen.
 1. Van de winnaar wordt verwacht dat ze ten stelligste op de huldiging aanwezig kan zijn om de trofee te krijgen.  Ze zal vooraf gecontacteerd door de juryvoorzitter worden evenals de andere eventuele finalisten.
 1. De laureaten moeten bereid zijn zich voor de media te laten verschijnen en interviews te beantwoorden.

 

Fichier attaché